Zajęcia dodatkowe

Programy i zajęcia dodatkowe realizowane w naszym przedszkolu:

1. Podstawa programowa realizowana jest przy pomocy nowatorskiej serii edukacyjnej Trampolina – jest to publikacja wydawnictwa PWN zawierająca innowacyjne pod względem merytorycznym treści edukacyjne przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych od 2,5 do 6 lat. Wszystkie pozycje są zgodne z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego. Dzięki przemyślanej aranżacji pomocy dydaktycznych nauczyciele mogą realizować koncepcję pracy naszego przedszkola:

 • uczenie samodzielnego myślenia i rozwijanie inteligencji wielorakiej u przedszkolaków
 • rzetelne przygotowanie do nauki pisania, czytania i liczenia
 • wsparcie rozwój społeczno-emocjonalnego i psychoruchowego dziecka
 • wyrównywanie szans edukacyjnych
 • zdobycie wszystkich umiejętności niezbędnych do podjęcia edukacji szkolnej


2. Program Powszechnej Dwujęzyczności Dzieci.

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym. Program podzielony jest na dwa kursy: pierwszy etap - Baby Beetles – adresowany jest do młodszych dzieci, drugi etap - Tom and Keri – stworzony z myślą o dzieciach mających wcześniejszy kontakt z językiem angielskim.

Programy autorskie Kolorowych Motyli:

Kolorowa matematyka – autor Katarzyna Galin

W świetle nowej podstawy programowej edukacja matematyczna powinna polegać głównie na umożliwieniu dziecku osiągnięcia odpowiednich kompetencji intelektualnych, przygotowujących do systematycznego przyswajania wiedzy i do sukcesu. Program Kolorowa matematyka opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń, opracowany została na podstawie programu Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej.. Treści kształcenia zgodne są z Podstawą programową Wychowania Przedszkolnego.

Zabawy z literkami – program wczesnej nauki czytania – autor mgr Angelika Bucior

Celem programu jest zapewnienie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności oraz rozbudzanie u dziecka motywacji do samodzielnego poznawania liter, a także opanowania umiejętności czytania. Program zawiera elementy metody Ireny Majchrzak, Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Program zabawy z literkami jest opisem działań zmierzających do wprowadzenia dziecka w świat pisma poprzez zabawę, wykorzystując jednocześnie charakterystyczną cechę dziecka: skupienie uwagi na samym sobie oraz jego naturalną ruchliwość.

Wychowanie ku wartości – program wychowawczy – autor: Agnieszka Lewosińska, Elżbieta Piechowiak

Zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego program jest pomocny w realizacji celów wychowania przedszkolnego takich jak:- budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dzie mi i dorosłymi;- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Świat bajek – bawi i uczy – program edukacyjny wspierający program wychowawczy i terapeutyczny- autor Anna Packiewicz

Celem nadrzędnym programu jest kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie, respektowania norm i zasad społecznych oraz odnajdywania wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, sprawiedliwość, piękno i prawda. Założeniem tego programu jest również wzbogacanie wiedzy dziecka o świecie i budowania pozytywnego obrazu własnego „ja”.

Program Przedszkolnego Podróżnika – autor Agnieszka Lewosińska

Motto programu – Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku

Cele programu wynikają z założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Założeniem programu jest między innymi popularyzacja wiedzy na temat miasta i państwa, w którym mieszkamy. Następnie zapoznanie i poszerzenie wiedzy o wybranych krajach i kontynentach w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi. Wdrażanie dzieci do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy. Program również ma na celu rozwijanie takich cech charakteru jak: dokładność, wytrwałość, odpowiedzialność, empatia. Program jest realizowany zgodnie z planem działania zatwierdzonym przez radę pedagogiczną.

Program profilaktyczny opracowany przez radę pedagogiczną Niepublicznego Przedszkola Kolorowe Motyle

Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.

Zajęcia dodatkowe

Szachy

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów, m.in.:

 • rozwijają zainteresowania – dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość;
 • wyzwalają, pobudzają aktywność twórczą – specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia, a wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są z góry na niepowodzenie;
 • rozwijają pamięć i uwagę
 • doskonalą myślenie logiczno-wyobrażeniowe
 • rozwijają pozytywne sfery osobowości – szachy kształtują poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi, uczą tolerancji, reakcji na sukcesy i niepowodzenia,
 • uczą konsekwencji i wytrwałości w działaniu – dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej niż rówieśnicy podchodzą do porażek tzn. zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem (konsekwencja) i czynią to aż do skutku (wytrwałość), podczas gdy pozostali bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności.
 • W wielu miastach Polski trudno znaleźć przedszkole, w którym nie odbywały by się zajęcia szachowe, a w Gorzowie Wlkp. – mieście z ogromnymi tradycjami szachowymi – jest ich jeszcze niewiele… Tym bardziej cieszymy się, że najstarsza grupa przedszkolaków z Przedszkola Kolorowe Motyle dołączyła do wielkiej szachowej rodziny

  Prowadząca: Aleksandra Modzelan (czyt więcej) przekierowanie do naszej kadry

  Rytmika

  Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa – także zabawa ruchowa i muzyczna. Wprowadza ona przedszkolaka w świat sztuki i jednocześnie rozwija sferę motoryczną poprzez mowę, poczucie rytmu (np. w wyliczankach dziecięcych), ruch dyrektywny i niedyrektywny (Krasoń, Szafraniec, 2002), improwizację oraz inne elementy muzyki: metrum, tempo, melodykę, harmonię, dynamikę, agogikę, frazowanie, kolorystykę dźwiękową i strukturę formalną utworu (Ławrowska, 1998, s.7). Wspólny śpiew, gra na instrumentach, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem i tańce rozwijają w dziecku poczucie wspólnoty, zwiększają dyscyplinę i poczucie odpowiedzialności oraz umożliwiają tworzenie podstawowych więzi społecznych. Zajęcia muzyczne pozwalają odkryć temperament i osobowość dziecka, uwrażliwiać na samoocenę, samomotywację oraz wyzwalają inicjatywę, aktywność i jego samodzielność. Zarówno odtwórcze jak i twórcze zajęcia umuzykalniające wymagają specyficznie szerokiego rozumienia pojęć: ruch i muzyka. Nie ograniczają się bowiem tylko do nauczania konkretnych umiejętności artystycznych, ale są formą ekspresji brzmieniowej i ruchowej w postaci spontanicznego lub charakterystycznego tańca, pantomimicznych gestów naśladowczych itp.

  Prowadzenie: Jolanta Kępka

  Zajęcia plastyczne

  ZAJĘCIA PLASTYCZNE PROWADZONE SĄ PRZEZ "BUŹKA" AKADEMIĘ TWÓRCZEGO JUNIORA.

  Zajęcia mają na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, oraz rozwijanie aktywności indywidualnej ,a także pracy w grupie.Głównym założeniem zajęć jest rozbudzanie wyobraźni, rozwój kreatywnego myślenia i zdolności manualnych. Zajęcia wspomagają kondycję ruchową w szczególności rąk i palców (zwłaszcza przydatne do nauki pisania w późniejszym okresie życia) oraz przyczyniają się do poprawy motoryki całego ciała w sposób niezauważalny dla dziecka. Program zajęć został stworzony z myślą o dziecięcych marzeniach! Dzięki różnorodnym technikom dziecko zapoznaje się z materiałami, z którymi nie miało dotąd kontaktu i ich nietypowymi zastosowaniami. Całość odbywa się na zasadzie twórczego poznania poprzez zabawę. Wszystkie zajęcia odbywają się pod okiem wyszkolonego trenera. Instruktor służy dzieciom swoją pomocą, ale nie wyręcza ich.W ramach lekcji dzieci poznają podstawowe techniki plastyczne oraz usprawniają swoją percepcje wzrokową „oko-ręka-mózg”. Zajęcia mają na celu również uwrażliwienie dzieci na estetykę, dostrzeganie piękna w otaczających ich przedmiotach a także ukazać sposoby na wykorzystanie nietypowych materiałów, które mogą stać się środkami artystycznego wyrazu (np. plastikowe butelki, papierowe kartony, rolki po papierach itp.).Dzieci dzięki działaniom plastycznym mają okazję przeżyć sukces, zostać zauważone i docenione, nabywają pewności siebie.

  Prowadzenie: Katarzyna Klewińska

  Gimnastyka

  Ćwiczenia poranne

  Zadaniem ćwiczeń porannych jest zorganizowanie i zdyscyplinowanie grupy dziecięcej, przejście w sposób uporządkowany ze swobodnej dowolnej zabawy i czynności i zabaw grupowych .Celem tych ćwiczeń jest kształtowanie poprawnej postawy dziecka oraz hartowanie. Ćwiczenia te lub zabawy ruchowe przeprowadza się przed śniadaniem. Trwają one około 15 minut

  Ramowy układ ćwiczeń

  • Zabawa lub ćwiczenie orientacyjno-porządkowe o charakterze ożywiającym
  • Ćwiczenia uruchamiające duże grupy mięśniowe
  • Ćwiczenia mięśni brzucha lub zabawa na czworakach
  • Skłony boczne tułowia, lub skręty
  • Ćwiczenia lub zabawa z elementem równowagi
  • Zabawa bieżna lub skoczna
  • Ćwiczenia uspakajające- najczęściej rytmiczny marsz

  Nauka pływania

  W budowie

  Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszym przedszkolu?

  Zadzwoń lub napisz do nas a odpowiemy na twoje pytania.

  Zadzwoń do nas
  +48 884 764 488

  Napisz do nas
  biuro@kolorowemotyle.pl