Zajęcia dodatkowe

Programy i zajęcia dodatkowe realizowane w naszym przedszkolu:

1. Podstawa programowa realizowana jest przy pomocy nowatorskiej serii edukacyjnej Trampolina – jest to publikacja wydawnictwa PWN zawierająca innowacyjne pod względem merytorycznym treści edukacyjne przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych od 2,5 do 6 lat. Wszystkie pozycje są zgodne z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego. Dzięki przemyślanej aranżacji pomocy dydaktycznych nauczyciele mogą realizować koncepcję pracy naszego przedszkola:

 • uczenie samodzielnego myślenia i rozwijanie inteligencji wielorakiej u przedszkolaków
 • rzetelne przygotowanie do nauki pisania, czytania i liczenia
 • wsparcie rozwój społeczno-emocjonalnego i psychoruchowego dziecka
 • wyrównywanie szans edukacyjnych
 • zdobycie wszystkich umiejętności niezbędnych do podjęcia edukacji szkolnej


2. Program Powszechnej Dwujęzyczności Dzieci.

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym. Program podzielony jest na dwa kursy: pierwszy etap - Baby Beetles – adresowany jest do młodszych dzieci, drugi etap - Tom and Keri – stworzony z myślą o dzieciach mających wcześniejszy kontakt z językiem angielskim.

Programy autorskie Kolorowych Motyli:

Kolorowa matematyka – autor Katarzyna Galin

W świetle nowej podstawy programowej edukacja matematyczna powinna polegać głównie na umożliwieniu dziecku osiągnięcia odpowiednich kompetencji intelektualnych, przygotowujących do systematycznego przyswajania wiedzy i do sukcesu. Program Kolorowa matematyka opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń, opracowany została na podstawie programu Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej.. Treści kształcenia zgodne są z Podstawą programową Wychowania Przedszkolnego.

Zabawy z literkami – program wczesnej nauki czytania – autor mgr Angelika Bucior

Celem programu jest zapewnienie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności oraz rozbudzanie u dziecka motywacji do samodzielnego poznawania liter, a także opanowania umiejętności czytania. Program zawiera elementy metody Ireny Majchrzak, Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Program zabawy z literkami jest opisem działań zmierzających do wprowadzenia dziecka w świat pisma poprzez zabawę, wykorzystując jednocześnie charakterystyczną cechę dziecka: skupienie uwagi na samym sobie oraz jego naturalną ruchliwość.

Wychowanie ku wartości – program wychowawczy – autor: Agnieszka Lewosińska, Elżbieta Piechowiak

Zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego program jest pomocny w realizacji celów wychowania przedszkolnego takich jak:- budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dzie mi i dorosłymi;- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Świat bajek – bawi i uczy – program edukacyjny wspierający program wychowawczy i terapeutyczny- autor Anna Packiewicz

Celem nadrzędnym programu jest kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie, respektowania norm i zasad społecznych oraz odnajdywania wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, sprawiedliwość, piękno i prawda. Założeniem tego programu jest również wzbogacanie wiedzy dziecka o świecie i budowania pozytywnego obrazu własnego „ja”.

Program Przedszkolnego Podróżnika – autor Agnieszka Lewosińska

Motto programu – Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku

Cele programu wynikają z założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Założeniem programu jest między innymi popularyzacja wiedzy na temat miasta i państwa, w którym mieszkamy. Następnie zapoznanie i poszerzenie wiedzy o wybranych krajach i kontynentach w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi. Wdrażanie dzieci do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy. Program również ma na celu rozwijanie takich cech charakteru jak: dokładność, wytrwałość, odpowiedzialność, empatia. Program jest realizowany zgodnie z planem działania zatwierdzonym przez radę pedagogiczną.

Program profilaktyczny opracowany przez radę pedagogiczną Niepublicznego Przedszkola Kolorowe Motyle

Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.

Zajęcia dodatkowe

Szachy

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów, m.in.:

 • rozwijają zainteresowania – dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość;
 • wyzwalają, pobudzają aktywność twórczą – specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia, a wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są z góry na niepowodzenie;
 • rozwijają pamięć i uwagę
 • doskonalą myślenie logiczno-wyobrażeniowe
 • rozwijają pozytywne sfery osobowości – szachy kształtują poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi, uczą tolerancji, reakcji na sukcesy i niepowodzenia,
 • uczą konsekwencji i wytrwałości w działaniu – dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej niż rówieśnicy podchodzą do porażek tzn. zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem (konsekwencja) i czynią to aż do skutku (wytrwałość), podczas gdy pozostali bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności.
 • W wielu miastach Polski trudno znaleźć przedszkole, w którym nie odbywały by się zajęcia szachowe, a w Gorzowie Wlkp. – mieście z ogromnymi tradycjami szachowymi – jest ich jeszcze niewiele… Tym bardziej cieszymy się, że najstarsza grupa przedszkolaków z Przedszkola Kolorowe Motyle dołączyła do wielkiej szachowej rodziny

  Rytmika

  Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa – także zabawa ruchowa i muzyczna. Wprowadza ona przedszkolaka w świat sztuki i jednocześnie rozwija sferę motoryczną poprzez mowę, poczucie rytmu (np. w wyliczankach dziecięcych), ruch dyrektywny i niedyrektywny (Krasoń, Szafraniec, 2002), improwizację oraz inne elementy muzyki: metrum, tempo, melodykę, harmonię, dynamikę, agogikę, frazowanie, kolorystykę dźwiękową i strukturę formalną utworu (Ławrowska, 1998, s.7). Wspólny śpiew, gra na instrumentach, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem i tańce rozwijają w dziecku poczucie wspólnoty, zwiększają dyscyplinę i poczucie odpowiedzialności oraz umożliwiają tworzenie podstawowych więzi społecznych. Zajęcia muzyczne pozwalają odkryć temperament i osobowość dziecka, uwrażliwiać na samoocenę, samomotywację oraz wyzwalają inicjatywę, aktywność i jego samodzielność. Zarówno odtwórcze jak i twórcze zajęcia umuzykalniające wymagają specyficznie szerokiego rozumienia pojęć: ruch i muzyka. Nie ograniczają się bowiem tylko do nauczania konkretnych umiejętności artystycznych, ale są formą ekspresji brzmieniowej i ruchowej w postaci spontanicznego lub charakterystycznego tańca, pantomimicznych gestów naśladowczych itp.

  Sensoplastyka

  Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki aktywności twórczej, dzieci nie tylko pobudzają i wyrażają swoje myśli i emocje ale również zaspakajają potrzebę ekspresji. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki stwarzają dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności. Na zajęciach dzieci nabierają wiary we własne siły, jak również starają się usuwać zahamowania, poczucie niepewności. Wydaje się oczywiste, że jednym z lepszych, a być może najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, a przy tym harmonijny rozwój osobowości, są zajęcia artystyczne. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień i są adekwatne dla każdej grupy wiekowej , zalecany czas wynosi około 30 minut.

  Program Powszechnej Dwujęzycznośći

  Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym. Program podzielony jest na dwa kursy: pierwszy etap - Baby Beetles – adresowany jest do młodszych dzieci, drugi etap - Tom and Keri – stworzony z myślą o dzieciach mających wcześniejszy kontakt z językiem angielskim.

  Bajkoterapia

  Autorski program zajęć terapeutycznych pt. „W dziecięcym świecie bajek” został opracowany z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym, a przyjęte w nim założenia mają na celu wielostronny rozwój dzieci, a szczególnie rozwijanie pasji czytelniczej, kształtowanie pozytywnych postaw oraz doskonalenie umiejętności słuchania i wypowiadania się na określony temat. Dodatkowo, po przeczytaniu każdej bajki czy wiersza oraz po omówieniu treści lektury, dzieci mają możliwość rozwijania umiejętności wyrażania własnych przeżyć w działalności plastycznej, a co za tym idzie, także doskonalenia sprawności manualnej. Zajęcia z bajkoterapii odbywają się we wszystkich grupach wiekowych.

  Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

  Zdrowie i pełna sprawność jest jedną z najistotniejszych wartości dla każdego człowieka. Lata przedszkolne, mimo, że są określane jako ,,wiek zabaw”, w znacznej mierze decydują o rozwoju i postawie ciała w następnych okresach życia. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka. Ideą gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzonej w naszym przedszkolu jest poprawienie i wyrównywanie zaburzeń w rozwoju fizycznym dziecka oraz kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych (właściwa postawa ciała) poprzez odpowiednio dobrane zabawy i ćwiczenia.

  Zajęcia taneczne

  Zajęcia taneczne pobudzają zmysłowo i emocjonalnie rozwijają wyobraźnię i ekspresję twórczą ćwiczących. Są wspaniałą formą wpływającą na wszechstronny i harmonijny rozwój młodego człowieka. Mają również niewątpliwy wpływ na wzbogacenie osobowości dziecka, rozwijają i doskonalą ich nawyki muzyczno- ruchowe, wyrabiają poczucie piękna i są źródłem doznań estetycznych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie przedszkolnej.

  Zajęcia polonistyczne

  Zajęcia taneczne pobudzają zmysłowo i emocjonalnie rozwijają wyobraźnię i ekspresję twórczą ćwiczących. Są wspaniałą formą wpływającą na wszechstronny i harmonijny rozwój młodego człowieka. Mają również niewątpliwy wpływ na wzbogacenie osobowości dziecka, rozwijają i doskonalą ich nawyki muzyczno- ruchowe, wyrabiają poczucie piękna i są źródłem doznań estetycznych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie przedszkolnej.

  Zajęcia matematyczne

  Autorski program „Kolorowa matematyka” – zajęcia matematyczne, które pomagają dziecku poznawać otaczającą rzeczywistość i zrozumieć rządzące nią prawa. Dziecko poprzez zabawę, działanie na konkretach, rozwiązywanie problemów i doświadczanie samodzielnie dochodzi do wiedzy, zdobywając tym samym umiejętności matematyczne potrzebne do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Zajęcia wspomagają nie tylko rozwój umysłowy i twórcze myślenie, ale także emocjonalny, gdyż uczą umiejętności czekania na swoją kolej, współpracy, odczuwania sukcesu oraz radzenia sobie z niepowodzeniami.

  Szachy

  Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów, m.in.:

  • rozwijają zainteresowania – dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość;
  • wyzwalają, pobudzają aktywność twórczą – specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia, a wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są z góry na niepowodzenie;
  • rozwijają pamięć i uwagę
  • doskonalą myślenie logiczno-wyobrażeniowe
  • rozwijają pozytywne sfery osobowości – szachy kształtują poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi, uczą tolerancji, reakcji na sukcesy i niepowodzenia,
  • uczą konsekwencji i wytrwałości w działaniu – dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej niż rówieśnicy podchodzą do porażek tzn. zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem (konsekwencja) i czynią to aż do skutku (wytrwałość), podczas gdy pozostali bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności.

  Rytmika

  Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa – także zabawa ruchowa i muzyczna. Wprowadza ona przedszkolaka w świat sztuki i jednocześnie rozwija sferę motoryczną poprzez mowę, poczucie rytmu (np. w wyliczankach dziecięcych), ruch dyrektywny i niedyrektywny (Krasoń, Szafraniec, 2002), improwizację oraz inne elementy muzyki: metrum, tempo, melodykę, harmonię, dynamikę, agogikę, frazowanie, kolorystykę dźwiękową i strukturę formalną utworu (Ławrowska, 1998, s.7). Wspólny śpiew, gra na instrumentach, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem i tańce rozwijają w dziecku poczucie wspólnoty, zwiększają dyscyplinę i poczucie odpowiedzialności oraz umożliwiają tworzenie podstawowych więzi społecznych. Zajęcia muzyczne pozwalają odkryć temperament i osobowość dziecka, uwrażliwiać na samoocenę, samomotywację oraz wyzwalają inicjatywę, aktywność i jego samodzielność. Zarówno odtwórcze jak i twórcze zajęcia umuzykalniające wymagają specyficznie szerokiego rozumienia pojęć: ruch i muzyka. Nie ograniczają się bowiem tylko do nauczania konkretnych umiejętności artystycznych, ale są formą ekspresji brzmieniowej i ruchowej w postaci spontanicznego lub charakterystycznego tańca, pantomimicznych gestów naśladowczych itp.

  Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszym przedszkolu?

  Zadzwoń lub napisz do nas a odpowiemy na twoje pytania.

  Zadzwoń do nas
  +48 884 764 488

  Napisz do nas
  biuro@kolorowemotyle.pl